bedrijfs informatie

AB-DC (by Noam jewels)
Rijfstraat 3
2018 Antwerp

Tel: +32 (0) 3 226 54 69

Tel: +32 (0) 3 213 31 54

Fax: +32 (0) 3 226 54 99


info@ab-dc.be


   Blijf op de hoogte

Copyright © 2012 - 2021 AB-DC - all rights reserved

Provided by Bitworkz

  • Diamanten zoeken
  • Zoek diamanten in antwerpen
  • Certificaat zoeken
  • Certificaat zoeken
  • Algemene voorwaarden voor verkoop juwelen en diamanten

Inleiding
Voorwerp
Bestelling
Levering
Betaling
Terugzending
Garantie
Prijzen
Handtekening & Bewijs
Aansprakelijkheid
Bescherming van privacy
Intellectuele eigendom
Algemeen

 

Inleiding
Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite met url www.ab-dc.com van Noam jewels BVBA, met zetel te 2018 Antwerpen, Rijfstraat 3 met BTW-nummer BE 0457.590.669 en anderzijds de online verkoop van bepaalde goederen (“Producten”) via de Site door AB-DC De Site is gecreëerd en wordt beheerd door AB-DC. De gebruikers van de Site (“Gebruikers”) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.


Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die niet handelingsbevoegd is, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger, die onderhavige bepalingen dient na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.


Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site.

 

Voorwerp
Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen AB-DC en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

 

Bestelling
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. Een bestelling is slechts definitief na betaling door de Gebruiker overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden.

 

AB-DC verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 24 uur nadat AB-DC de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, stuurt AB-DC de Gebruiker een e-mail ter bevestiging op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres en met mededeling van het bestelnummer. De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gepaste betaalwijze aan te klikken (betaling van kredietkaart of via homebanking) alsook de gewenste plaats van levering voor zover van toepassing.

 

Levering
AB-DC zorgt voor het transport vanaf de magazijnen tot op het leveringsadres van de Gebruiker. Het risico van opslag, laden, transport en lossen blijft in dat geval op de Gebruiker rusten, tenzij anders werd overeengekomen dan wel tenzij de Gebruiker een bijkomende verzekering heeft afgesloten ter dekking van dit risico. De verzendkosten vallen ten laste van de Gebruiker, tenzij anders werd overeengekomen, en worden uitdrukkelijk vermeld bij de bestelling. Deelleveringen kunnen niet geweigerd worden. Transportkosten blijven steeds verschuldigd door de Gebruiker, zelfs ingeval van een gehele of gedeeltelijke retournering van de Producten.


AB-DC neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van AB-DC langer kan zijn dan voormelde richttermijn.
Bij levering van de aangekochte Producten dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Het in ontvangst nemen van de Producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling heeft geplaatst. AB-DC behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de Producten niet te overhandigen.

 

Betaling
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen contant betaalbaar op de zetel van AB-DC en dit ten laatste op het ogenblik van levering. Bij het plaatsen van de bestelling heeft de Gebruiker de keuze tussen volgende manieren van betaling:


Met een bankkaart (kredietkaart)


De Producten kunnen door De Gebruiker op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een kredietkaart. De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer (CVC nummer) en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

 

Via Paypal / Ogone

 

De Producten kunnen door De Gebruiker op het ogenblik van de bestelling worden betaald via Paypal/Ogone. De verkoop tussen Partijen is ingeval van deze manier van betaling slechts definitief na ontvangst door AB-DC van de gelden.

 

Terugzending
De Gebruiker heeft het recht om zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de dag van levering van de Producten. Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd te worden teruggezonden naar het hieronder vermelde retouradres van AB-DC. Hierbij dient de Gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen opdat AB-DC de terugbetaling van de aankoopprijs kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen. Het retouradres is: AB-DC - Rijfstraat 3, 2018 Antwerpen


De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde Producten zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij het geleverde Product niet beantwoordde aan de beschrijving van het Product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde Producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven te worden teruggestuurd naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

 

Garantie
Op alle Producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de levering van de Producten. Partijen aanvaarden dat de aard van de Producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het ogenblik van levering. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik, gebruik niet in overeenstemming met de manual of slijtage (door de Gebruiker zelf of door derden) vallen niet onder de garantie en maken dusdanig geen gebrek aan overeenstemming uit.. Gelet op het voorgaande vallen niet onder deze garantie.


Het beroep op de garantie dient te gebeuren door terugzending van de Producten (die hygiënisch en proper moeten zijn) samen met het aankoopbewijs naar het retouradres vermeld in artikel 6.


De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van AB-DC zal vervolgens een beslissing nemen of een gebrek bestaat aan de Producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de Producten onhersteld worden terugbezorgd aan de Gebruiker.

 

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. AB-DC heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

 

Handtekening & Bewijs

Elke Gebruiker die nog geen Gebruikernummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen waardoor hij/zij vervolgens een Gebruikernummer toegewezen krijgt. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site.

 

Aansprakelijkheid
De Site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van AB-DC en AB-DC heeft met betrekking tot de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

 

AB-DC stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. AB-DC heeft echter op ieder ogenblik het recht de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

AB-DC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. AB-DC draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van AB-DC is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van de Producten, ongeacht de rechtsgrond waarop AB-DC aansprakelijk wordt geacht.

 

Bescherming van privacy
AB-DC behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies). Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met AB-DC zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.


De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten. Hiervoor kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met AB-DC.

 

Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van AB-DC, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van AB-DC.


Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van AB-DC, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan AB-DC.


Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van AB-DC door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van AB-DC.

 

Algemeen
Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door AB-DC worden gewijzigd.


De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Gebruiker erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.
 

 

 
  • NL EN FR